بانک وکتور یک مجموعه از DNA یا RNA است که در بانک‌ها یا مراکز ذخیره‌سازی آزمایشگاهی نگهداری می‌شود. وکتورها در اینجا به عنوان ناحیه‌های جداگانه از DNA یا RNA که به سلول‌ها جهت انتقال یک ژن خاص استفاده می‌شوند، اشاره دارند. بانک وکتور به عنوان یک منبع ارزشمند از DNA […]

دسترسی های سریع